DHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Nam

.

Nguyễn Hoàng Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn