VPD: Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn